`ఆచార్య` సెట్లో కాజ‌ల్ - గౌత‌మ్ కిచ్లు జంటకు మెగా శీస్సులు

8
4
7
7
12
10
7
8
12