ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ...

ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಭಾನುವಾರ, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2019

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಬಾಬರನ ದಾಳಿ

ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ

ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಮುಂದುವರಿದಿದೆ

ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಮೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೊಸ್ತ್

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ರಜೆ ಕೊಡೊಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲರಿ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಹಾಳಾದ ಮಳೆ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ?

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಟೈಪಿಸ್ಟ ರತ್ನಾ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

'ಮಿಡಿ'ಯಿಂದ 'ಮಿನಿ'

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕ್ಸ್

ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2014