ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇ

ಗುಂಡಾ: ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದೆ

ಕಿಟ್ಟು: ಅದೇಗೆ?

ಗುಂಡಾ: ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ