ಹುಲಿ

ಟೀಚರ್: 'ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂತು'. ಇದು ಯಾವ ಕಾಲ

ಗುಂಡ: ಕೆಟ್ಟಕಾಲ... ಮಿಸ್

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ