ಏರೋಪ್ಲೇನ್

ಗಂಡ: ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ಹರಿದ್ರು ನಾನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ.

ಹೆಂಡತಿ: ಹೌದೆ ಯಾವುದು ಆ ವಾಹನ.

ಗಂಡ: ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕಣೇ!

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ