ಚೆಕ್ ಬುಕ್

ಗಂಡ: ಪ್ರಿಯೆ, ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಬುಕ್ ಯಾವುದು?

ಹೆಂಡತಿ: ತಟ್ಟನೆ 'ಚೆಕ್ ಬುಕ್" ಎಂದಳು.

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ