ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು

ಗುಂಡಾ: ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯವರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

ರೇಖಾ: ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರು?

ಗುಂಡಾ: ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು.

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ