ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಬೇತಾಳ

ಹೆಂಡತಿ: ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗಂಡಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ತಾಳೆ..!

ಗಂಡ: ಹೌದು ಕಣೆ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಬೇತಾಳ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ